Kallelser

Till delägare i Ekonomisk förening Svandal Fiber

KALLELSE

Till ordinarie föreningsstämma 2019
för Ekonomisk förening Svandal Fiber
Rabbalshede Folkets Park onsdag 26 juni klockan 19.00

Information om nya femårsavtalet.

Dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordning.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna enligt budgetförslag.

11. Kommande medlemsavgifter och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast 4 veckor innan mötet.

17. Mötet avslutas.

Vi bjuder på fika!