Ordinarie Föreningsstämma EF Svandals Fiber 2017

Bolag: Ekonomisk förening Svandals fiberförening
Datum: 2017-06-29
Ort: Rabbalshede
Årsredovisning: Hämta Årsredovisning 2016 i PDF – Klicka Här

§ 1. Mötets öppnande

Bert hälsar alla hjärtligt välkomna och öppnar mötet

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande valdes Bert Karlsson och till sekreterare valdes Jemmy Mattsson

§ 3. Godkännande av röstlängden

Röstlängden godkändes

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Bertil Olofsson och Gunborg Brink Olofsson

§ 5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse via brev, mail och annons i björklövet godkändes

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställd

§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse presenterades

§8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Godkänns

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Godkänns

§ 10. Medlemsavgifter och andra avgifter för kommande verksamhetsår

Beslut om enoförändrad medlemsavgift på 100krinkl moms per månad,samt höjning av serviceavgift från 100krinkl moms per månadtill 125krinkl moms per månadför år 2018

§ 11. Val av ordförande

Omval Bert Karlsson på 1 år

§ 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ledamöter
Omval Dan Aronsson på 2 år
Omval Jemmy Mattsson på 2 år
OmvalCarl Olsson på 2 år
Val av suppleant
Omval Kent Mattsson på 2 år

§ 13. Val av revisorer

Omval Thomas Christiansson på 1 år och nyval Magnus Aronsson 1 år

§ 14. Val av valberedning, två personer varav en skall vara sammankallande

Omval Jan Karlsson (sammankallande) på 1 år, och omval Johan Kling på 1 år

§ 15. Förslag till stadgeändring §19. förslag till ny lydelse

”kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelande från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.”
Förslag av stadgeändring godkänd

§ 15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman och som anmälts till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Inga motioner inkomna.

En fråga ställdes: Utgår det något arvode till styrelsen?
Svar: Det gör det för närvarande inte.

Efter lite diskussion beslöt stämman följande: Valberedningen tar fram ett förslag på arvode till styrelsen, som presenteras och beslutas på nästa årsmöte.

§ 16. Mötet avslutat

Ordförande

……………………………………………………………..
Bert Karlsson

Protokollförare

……………………………………………………………..
Jemmy Mattsson

Justeras

………………………………………………………………. ……………………………………………………………..
Bertil Olofsson Gunborg Brink Olofsson